Mapowanie temperatury i wilgotności

Wykonujemy pomiary rozkładu temperatury i wilgotności w takich obiektach jak magazyny, chłodnie, komory klimatyczne, lodówki, cieplarki, pomieszczenia produkcyjne, laboratoria, … 

Mapowanie wykonujemy za pomocą programowanych rejestratorów temperatury i wilgotności z pamięcią do 16000 pomiarów. Rejestracja wyników odbywa się automatycznie a proces mapowania, w zależności od indywidualnych wymagań, może trwać wiele dni. 

Szczegóły dotyczące mapowania ( częstotliwość pomiaru, łączny czas trwania badań, forma dostarczanych wyników ) ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Przykład wyników uzyskanych z mapowania magazynu przy użyciu 33 czujników T/RH

Po wykonanych pomiarach dostarczamy:

  • raport zawierający podstawowe parametry rozkładu temperatury i wilgotności (wartości max, min, średnie, stabilność, jednorodność)
  • wykresy mierzonych wielkości,
  • mapę rozmieszczenia czujników,
  • komplet wszystkich zebranych danych w formie elektronicznej ( format Excel ),
  • świadectwa kalibracji czujników,
  • świadectwo wzorca użytego do kalibracji,
  • na życzenie obliczenia MKT (średnia temperatura kinetyczna), ocenę zgodności z wymaganiami,

Oprócz standardowego mapowania wykonujemy dodatkowe testy sprawdzające wpływ różnych czynników ( np. otwarcie drzwi w chłodni) na stabilność warunków środowiskowych w badanym obiekcie.

Zamknij